Informatyka Stosowana

There are no translations available.


alt


Studia na kierunku Informatyka Stosowana I i II stopnia są ofertą skierowaną dla tych, którzy chcą nabyć nie tylko umiejętność programowania, ale przede wszystkim tworzenia i wykorzystywania zaawansowanych narzędzi informatycznych.
Absolwenci kierunku Informatyka Stosowana dysponują szeroką wiedzą zarówno z zakresu nauk podstawowych, takich jak matematyka, fizyka, jak również ukierunkowaną na podstawowe problemy współczesnej informatyki.
W trakcie studiów nasi studenci mają możliwość kontaktu ze specjalistami z różnych dyscyplin naukowych, m.in. automatyki i robotyki, budowy i eksploatacji maszyn, energetyki, inżynierii materiałowej, biomechaniki, mechaniki, transportu itp. Dzięki temu absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę niezbędną do podjęcia pracy w różnorodnych firmach wykorzystujących technologie informacyjne. Wiedza ta jest pogłębiana w trakcie praktyk. Daje to naszym absolwentom pewną przewagę na rynku pracy, gdyż już w momencie zakończenia studiów posiadają znaczny poziom wiedzy praktycznej.
Na studiach I stopnia, przygotowujących do wykonywania zawodu informatyka oraz ewentualnego podjęcia studiów II stopnia, zrezygnowano z standardowego podziału na specjalności, umożliwiając studentom samodzielny wybór przedmiotów specjalizujących w ramach czterech bloków przedmiotów wybieralnych:
- inżynieria przemysłowa,
- inżynieria oprogramowania,
- systemy informatyczne w medycynie
- systemy informatyczne w przedsiębiorstwie
Dzięki tak elastycznemu planowi studiów, każdy ze studentów ukończy dwa wybrane przez siebie bloki przedmiotów wybieralnych, specjalizując się w dwóch wybranych dziedzinach, co może stanowić niewątpliwy atut w przyszłej pracy zawodowej.
Dużą wagę przywiązujemy do znajomości przez studentów języka angielskiego, dlatego też, język ten jest obowiązkowy, a nasi absolwenci powinni posługiwać się nim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego  Rady Europy oraz posiadać umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.
Studia II stopnia na kierunku Informatyka Stosowana dają możliwość poszerzenia wiedzy oraz umiejętności z zakresu problemów i wyzwań współczesnej informatyki. Prowadzone specjalności stanowią odpowiedź na aktualne trendy i zapotrzebowanie rynku pracy, dlatego kształcimy w następujących specjalnościach:
- Systemy sieciowe i bazy danych
- Systemy CAD i przetwarzanie obrazów,
- Systemy mobilne i interaktywne
Absolwenci studiów I i II stopnia Informatyki Stosowanej to specjaliści, którzy nie tylko znają podstawowe dziedziny informatyki, ale przede wszystkim to osoby których wszechstronne interdyscyplinarne wykształcenie pozwala na twórczą współpracę z przedstawicielami innych dziedzin nauki, przemysłu czy gospodarki.

SYLABUS 2013/2014


 

Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

There are no translations available.

baner-iwp

Studia na kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego przygotowują do zawodu inżyniera, który będzie uczestniczył w tworzeniu innowacyjnych produktów. Rozwój takich produktów wymaga pracy zespołu złożonego z różnych specjalistów. Inżynier wzornictwa przemysłowego będzie odgrywał kluczową rolę bezpośredniego partnera projektanta wzornictwa, współtworząc z nim koncepcję użytkową produktu i projektując technologicznie uzasadnioną postać produktu. Kandydat na inżyniera wzornictwa przemysłowego powinien więc mieć predyspozycje do zawodu inżyniera, zainteresowanie techniką, podstawową wiedzę w zakresie matematyki i fizyki, motywację do tworzenia nowych rozwiązań, a także w pewnym stopniu uzdolnienia plastyczne, lub co najmniej chęć podjęcia trudu przyswojenia sobie podstaw wiedzy i umiejętności plastycznych.

Zakres wymagań i sposób przeprowadzania egzaminu wstępnego z uzdolnień plastycznych, technicznych oraz manualnych dla kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego.
SYLABUS 2013/2014

alt