Książki i monografie

There are no translations available.

alt

Edward Lisowski, Integracja modelowania 3D, kinematyki wytrzymałości w programie Creo Parametric, 
Politechnika Krakowska, Kraków 2014.

W podręczniku omówiono ważniejsze elementy związane z modelowaniem geometrycznym części i budowaniem zespołów w programie Creo Parametric. Podręcznik ten nie jest instrukcją użytkowania programu. Przedstawione przykłady, o narastającym stopniu trudności, maja za zadanie szybkie wprowadzenie w metodykę modelowania geometrycznego i prowadzenia różnych analiz związanych z projektem wyboru.

Maple. Podręcznik

Artur Krowiak, Maple. Podręcznik, Helion 2012.

Książka "Maple. Podręcznik " prezentuje aplikację od podstaw, dzięki czemu z powodzeniem mogą po nią sięgnąć zarówno początkujący użytkownicy, jak i osoby, które pragną tylko odświeżyć lub pogłębić swoją wiedzę na temat programu. Podręcznik przyda się zarówno studentom, jak i inżynierom czy naukowcom, którzy w codziennej pracy muszą sprawnie przetwarzać duże zbiory danych i wykonywać na nich skomplikowane operacje obliczeniowe. W książce przedstawiono sposoby i metodykę rozwiązywania wybranych zagadnień matematycznych, a także omówiono szeroki wachlarz możliwości graficznych i sposób tworzenia przejrzystego dokumentu. Bardziej wymagający użytkownicy znajdą w niej informacje dotyczące programowania w środowisku Maple, tworzenia dokumentów interaktywnych oraz projektowania indywidualnych interfejsów na potrzeby konkretnych zagadnień obliczeniowych.

Dynamiczne aspekty modelowania profilu skoczni narciarskich

Renata Filipowska, Dynamiczne aspekty modelowania profilu skoczni narciarskich, Politechnika Krakowska, Kraków 2011.

Profil istniejących i projektowanych skoczni narciarskich nie jest optymalny ze względu na siłę bezwładności działającą na skoczka zarówno podczas zjazdu, jak i lądowania w punkcie konstrukcyjnym. Dlatego też w pracy podjęta została próba opracowania sposobu kształtowania profilu najazdu i zarysu strefy bezpiecznego lądowania skoczni narciarskiej, które minimalizują tę siłę. Omówiono również wpływ wiatru i kąta nachylenia progu na długość skoku i bezpieczeństwo lądowania.


Zagadnienie własne macierzy Rafał Palej, Zagadnienia własne macierzy w teorii drgań, Politechnika Krakowska, Kraków 2010.

W książce pokazano bogactwo sformułowań zagadnienia własnego macierzy w teorii drgań układów dyskretnych oraz omówiono ich podobieństwa i różnice. Omówiono również własności wartości i wektorów własnych, sposoby lokalizacji wartości własnych oraz metody rozwiązywania zagadnienia własnego macierzy. Na koniec wyprowadzono analityczne wzory na wartości i wektory własne kilku typów macierzy o dowolnie dużych rozmiarach.
Metodyka programowania obiektowego

Edward Lisowski. Grzegorz Filo, Metodyka programowania obiektowego z przykładami w C++, Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, Politechnika Krakowska, Kraków 2009. ISBN: 978-83-7242-507-2

Podręcznik adresowany jest dla studentów uczelni technicznych, szczególnie na kierunku informatyka. Główny nacisk położono na metodykę programowania i przykładowe zastosowania technik obiektowych w języku C++. Ponadto podano informacje o możliwościach i efektach działania szerokiej gamy dostępnych funkcji oraz klas bibliotecznych. Początkowa część książki w sposób zwięzły przedstawia wybrane użyteczne definicje, a liczne przywołania literatury mają za zadanie nakierować czytelnika w przypadku szerszego zainteresowania. Druga część książki składa się z postawionych przed czytelnikiem zadań do samodzielnego rozwiązania. Dla każdego zadania zaproponowano sposób rozwiązania oraz podano przykładowe wyniki.

Rafał Palej, Artur Krowiak, Metody obliczeniowe wspomagane programem Maple, Politechnika Krakowska, Kraków 2009.

Niniejszy podręcznik przedstawia sposoby rozwiązywania typowych problemów matematycznych za pomocą gotowych komend znajdujących się w programie Maple oraz krótkich programów napisanych w jego języku. Pomimo możliwości skorzystania z ogromnego bogactwa komend, będących w istocie samodzielnymi podprogramami, umiejętność pisania własnych programów wykorzystujących odpowiednie konstrukcje językowe jest bardzo cenna, gdyż pozwala rozwiązać dowolny problem nie objęty żadną gotową komendą. Wysoki poziom języka Maple’a sprawia, że niewielkie objętościowo programy pozwalają rozwiązać problemy matematyczne, które w przeszłości zajmowały nieraz całe życie najwybitniejszym uczonym.
Wprowadzenie do pakietu obliczeń symbolicznych Maple Artur Krowiak, Wprowadzenie do pakietu obliczeń symbolicznych Maple, Politechnika Krakowska, Kraków 2009.

Maple jest nowoczesnym programem matematycznym zawierającym szeroką gamę funkcji do rozwiązywania zagadnień z wielu dziedzin matematyki, a także do wizualizacji wyników. Ponadto Maple umożliwia pisanie własnych programów z wykorzystaniem języka wysokiego poziomu. Komunikując się z użytkownikiem poprzez przyjazny i intuicyjny interfejs, program ten stanowi zintegrowane środowisko do prowadzenia obliczeń symbolicznych, numerycznych i prezentacji wyników.
Książka jest wprowadzeniem do Maple'a, pokazuje sposoby rozwiązywania typowych zagadnień matematycznych, jak również przykłady programowania obliczeń, których nie da się zrealizować gotowymi procedurami pakietu.
Computer Aideed design edited by Edward Lisowski and Grzegorz Filo, Computer Aided Design in Mechanical Engineering, Bergen Universty College, 2009. ISBN: 978-82-77-09109-9. 

Edward Lisowski, Wojciech Czyżycki, Modelowanie elementów maszyn i urządzeń w system CAD 3D SolidWorks z aplikacjami CosmosWorks i FloWroks, Wydawnictwo PK, Kraków 2008, ISBN: 978-89-7242-477-8

Książka powstałą jako owoc doświadczeń pracy ze studentami na zajęciach dotyczących modelowania konstrukcji mechanicznych, badań wirtualnych, multimedialnej prezentacji wyrobu oraz w wyniku wielu prac wdrożonych w przemyśle. W początkowych rozdziałach przedstawiono wybrane wiadomości teoretyczne, co powinno czytelnikowi przybliżyć zagadnienia i mechanizmy wykorzystywane w systemach CAD. Przedstawione w pracy przykłady, o narastającym stopniu trudności, maja za zadanie szybko wprowadzić w metodykę modelowania bez szczególnej koncentracji na programie. Trudniejsze przykłady mają za zadanie zainspirować czytelnika do podjęcia bardziej ambitnych zadań, tak by zbudowane modele poddał analizie i dokonał oceny projektu.

Automatyzacja i integracja zadań projektowania

Edward Lisowski, Automatyzacja i integracja zadań projektowania z przykładami dla systemu Pro/Engineer Wildfire, Politechnika Krakowska, Kraków 2007, ISBN: 978-83-7242-430-3

Postęp i konkurencja w przemyśle wymagają skracania czasu projektowania i wdrożenia wyrobu do produkcji. Powoduje to, że wzrasta zainteresowanie automatyzacją i integracją zadań projektowania. Powszechnie uważa się, że pełna automatyzacja tego procesu nie będzie możliwa w najbliższym czasie. Biorąc pod uwagę współczesne technologie informatyczne autor widzi możliwość przeprowadzenia automatyzacji częściowej, obejmującej wiele istotnych i pracochłonnych zadań. Z doświadczeń autora, nabytych podczas współpracy z przemysłem przy wdrażaniu nowych technologii, wynika, że automatyzacja systemów CAD jest potrzebą współczesnego przemysłu, w którym szybko wykonany i zbadany na wirtualnych modelach produkt ma znacznie większe szanse wprowadzenia na rynek.

Przyjęto, że praca ma charakter inspiracyjny i pokazuje problematykę modelowania 3D w aspekcie integracji i automatyzacji systemu CAD. Stąd w pracy formułowano zagadnienia teoretyczne oraz algorytmy, które zaimplementowano przy zastosowaniu różnych języków programowania dla wybranych przykładów. Przytoczone w książce materiały są wynikiem własnych prac naukowych, dydaktycznych i przemysłowych, które autor realizował w projektach krajowych i międzynarodowych. Obecnie autor prowadzi zajęcia z zakresu CAD na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej na kierunkach Mechanika i Budowa Maszyn, Informatyka oraz Automatyka i Robotyka, a także na Uniwersytecie Technicznym w Bergen.

Podstawy Informatyki Dariusz Karpisz, Leszek Wojnar, Podstawy Informatyki, Politechnika Krakowska, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów jakości, Kraków 2005.
Komputerowa analiza regeneratu kostnego w metodzie Ilizarowa Aneta Gądek, Komputerowa analiza obrazu regeneratu kostnego w metodzie Ilizarowa, Fotobit, Kraków 2005.
Tematyka książki poświęcona jest zastosowaniu komputerowej analizy obrazu do oceny regeneratu kostnego tworzącego się w kościach wydłużanych metodą Ilizarowa.
W ramach pracy opracowano:
- metodę normalizacji zdjęć rentgenowskich,
- w pełni automatyczny algorytm do analizy zdjęć rentgenowskich, umożliwiający przeprowadzenie w sposób powtarzalny ilościowej oceny stopnia uwapnienia regeneratu kostnego,
- metodę pozwalającą na detekcję zmian zachodzących w odłamach kostnych (odwapnienie),
- zweryfikowano poprawność założeń proponowanej metody ilościowej oceny zmian zachodzących w regeneracie kostnym na podstawie analizy obrazów 3D z CT i MR.
Proponowana metoda analizy regeneratu kostnego na zdjęciach rtg dostarcza dodatkowych, ilościowych informacji na temat stopnia jego rozwoju, które bez żadnych dodatkowych badań w istotny sposób uzupełniają tradycyjne metody diagnostyczne.
Wersja cyfrowa książki jest dostępna w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Krakowskiej
Struktura i własciwości kompozytów na osnowie termoplastów praca zbiorowa pod redakcją Leszka Wojnara, Struktura i właściwści materiałów na osnowie termoplastów, Politechnika Krakowska, 2005.

Książa ta stanowi podsumowanie prac wykonywanych w ramach projektu badawczego nr PB-850/T08/2002/22, finansowanego przez Komitet Badań naukowych (obecnie MNiSW).
Głównym celem naukowym prezentowanego projektu było opracowanie metodyki badań strukturalnych tworzyw sztucznych oraz ustalenie zależności pomiędzy strukturą, warunkami przetwórstwa i właściowściami, wybranych modyfikowanych tworzyw sztucznych. Istotnym elementem nowosci jest tutaj wykorzystywanie metod analizy obrazu, które podwyższają obiektywizm badan strukturalnych i dostarczają wyników ilościowych oraz pozwalają na wykrywanie subtelnych zmian w strukturze, których nie jest w stanie dostrzec zmysł wzroku.

Edward Lisowski, Modelowanie geometrii elementów maszyn i urządzeń w systemach CAD z przykładami w SolidWorks, Solid Edge i Pro/Engineer, Wydawnictwo PK, Kraków 2003, ISBN: 83-7242-271-0

W niniejszym podręczniku, na przykładzie trzech wybranych programów: SolidWorks, Solid Edge i Pro/Engineer, omówiono ważniejsze elementy związane z modelowaniem geometrycznym części i budowaniem zespołów. Opracowanie to powstało jako wynik doświadczeń w pracy ze studentami na zajęciach dotyczących modelowania konstrukcji, badań wirtualnych oraz multimedialnej prezentacji wyrobów.

Edward Lisowski, Wojciech Czyżycki, AutoCAD - Automatyzacja zadań grafiki za pomocą Delphi, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002, ISBN: 8371976828 / 83-7197-682-8

Książka powstała w wyniku opracowania przez autorów, na potrzeby własne i innych użytkowników, aplikacji do wspomagania projektowania w AutoCAD-zie. Jest ona adresowana do inżynierów, studentów i innych użytkowników tego programu. Książka zawiera wiele programów, które można bezpośrednio uruchomić i wykorzystać w swojej pracy projektowej. Użycie większości programów znajdujących się na płycie CD wymaga jedynie przeprowadzenia instalacji. Użytkownik posiadający pewne umiejętności programowania w Delphi może je rozbudować lub adaptować do swoich celów. Nawet zaawansowane aplikacje przedstawione w książce są łatwe do uruchomienia, użycia i modyfikacji. Bardzo przydatne dla projektanta mogą być programy do automatycznego rysowania połączeń wpustowych w połączeniu z automatycznymi obliczeniami, wspomagające rysowanie oznaczeń połączeń spawanych czy automatyzujące generowanie elementów połączeń śrubowych.

Praktyka analizy obrazu Leszek Wojnar, Krzysztof J. Kurzydłowski, Janusz Szala, Praktyka analizy obrazu, Polskie Towarzystwo Stereologiczne, Kraków 2002.

Dostępne komercyjne narzędzia analizy nadają się do prac
rutynowych, natomiast są często bezużyteczne wobec pojawiajcych struktury wymagające nowych sposobów analizy.
Podobnie w medycynie nowe narzędzia diagnostyki obrazowej, dostępne dopiero dwóm - trzem pokoleniom lekarzy (endoskopia, USG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, itp.) stanowią wyzwanie dla
analizy obrazów. Źródem nowych problemów dla analizy obrazu jest nie tylko rozwój materiałów i metod badań, ale w równym stopniu wprowadzanie nowych procedur operacyjnych i terapeutycznych.
Prawa rynku oraz komercyjny wymiar analizy obrazu
powodują, że dostępność informacji na temat sposobów rozwiązywania konkretnych zagadnień jest bardzo ograniczona. W środowisku polskim od lat wyrażano pogląd o konieczności opracowania odpowiedniego podręcznika, który w możliwie prosty sposób, pozbawiony zbędnego balastu sformalizowanej teorii, uczy by, jak
praktycznie rozwiązywać problemy towarzyszące analizie obrazów. Zadania tego podjęli się dość nieskromnie autorzy niniejszego opracowania.
Wersja cyfrowa książki jest dostępna na stronie Biblioteki Cyfrowej Politechnik Krakowskiej.

Edward Lisowski, Wojciech Czyżycki, Programy AutoCAD i InterCAD Windows wspomagane aplikacjami przygotowanymi w Delphi, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2000, ISBN: 83-7242-127-7

Podręcznik adresowany jest do osób posiadających już pewne umiejętności programowania obiektowego w Delphi. Na początku pracy omówiono ważniejsze elementy środowiska Delphi i te, z których korzysta się w dalszej jej części. Pozwala to mniej zaawansowanym użytkownikom na podjęcie próby napisania programu do automatycznego rysowania typowych części maszyn, fragmentów rysunku, opisu rysunku, itp.

W kolejnych rozdziałach omówiono metody i właściwości interfejsu automatyzacji OLE programu AutoCAD 2000 oraz przedstawiono programy pozwalające na nawiązanie połączenia z serwerem programu AutoCAD, generowanie składników, bloków, itp. na rysunku w programie AutoCAD. W rozdziale 5 omówiono metody i właściwości interfejsu automatyzacji OLE programu interCAD Windows, który przy podobnych możliwościach ma inną strukturę niż interfejs programu AutoCAD 2000. W rozdziale 6 przedstawiono programy napisane do współpracy z programem interCAD. Przedstawiono również zadania generowania składników, bloków i inne, które mogą być przydatne przy pracach projektowych. W dalszej części omówiono zaawansowane aplikacje, szczególnie przydatne dla projektanta, takie jak: automatyczne rysowanie połączeń wpustowych w połączeniu z automatycznymi obliczeniami, wspomaganie rysowania oznaczeń połączeń spawanych i zautomatyzowane generowanie elementów połączeń śrubowych.

Na zakończenie pracy przedstawiono opracowany przez autorów obszerny dodatek z opisem interfejsu automatyzacji OLE programów AutoCAD 2000 i interCAD Windows. Kompletny kod przedstawionych programów znajduje się na załączonej do pracy płycie CD.

Algebra komputerowa w mechanice. Rozwiązywanie zagadnień z mechaniki za pomocą programu Maple V

Rafał Palej, Algebra komputerowa w mechanice. Rozwiązywanie zagadnień z mechaniki za pomocą programu Maple V, Kraków 2000.

Książka adresowana jest przede wszystkim do studentów uczelni technicznych, pragnących szybko i efektywnie rozwiązywać problemy napotykane  w trakcie wykonywania projektów, prac kontrolnych i dyplomowych. Może być pomocna inżynierom różnych specjalności, pragnącym posługiwać się nowoczesnym narzędziem matematycznym w rozwiązaniucałego sektrum problemów. Maple V może równiez zainteresować pracowników dydaktycznych jako nieoceniona pomoc przy opracowaniu i późniejszym sprawdzaniu prac kontrolnych i egzaminacyjnych.
Książka ta może być pomocna uczniom szkół średnich, zainteresowanych prowadzeniem obliczeń symbolicznych na komputerze.

Image Analysis. Application in material engineering

Leszek Wojnar, Image Analysis. Application in materials Engineering, CRC Press Boca Raton, Fl, 1999.


Edward Lisowski, Kształtowanie charakterystyk hydraulicznych zaworów hamujących układów napędowych maszyn roboczych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1998

Elementy napędu i sterowania hydraulicznego znajdują powszechne zastosowanie we współczesnych maszynach roboczych. Wśród maszyn roboczych o zwiększonych wymaganiach co do parametrów napędu i sterowania hydraulicznego wyróżnić można samojezdne żurawie hydrauliczne. Wymagania te dotyczą precyzji ruchu roboczego, uzyskania odpowiedniej wydajności pracy, obniżenia energochłonności napędu, automatyzacji pracy oraz spełnienia warunków bezpieczeństwa określonych w przepisach Urzędu Dozoru Technicznego. W hydraulicznych układach napędu i sterowania konieczne jest stosowanie zaworów służących do sterowania prędkością opuszczania. W pracy szczegółowo zajęto się opracowaniem podstaw teoretycznych zaworów hydraulicznych służących do sterowania prędkością opuszczania ładunku.

Postęp w zakresie napędu i sterowania hydraulicznego maszyn roboczych dotyczy zarówno poprawy charakterystyk najbardziej podstawowych elementów, takich jak zawory przelewowe czy rozdzielacze, jak również powstawania zaworów o zupełnie nowej konstrukcji. Można tu wymienić rozdzielacze logiczne, regulatory mocy i inne. Zawory hamujące w żurawiach samojezdnych mają szczególne znaczenie, między innymi wpływają na precyzję ruchu i energochłonność napędu, stąd przedstawione w pracy zagadnienia zostały ukierunkowane na zbudowanie podstaw teoretycznych tych elementów.

Edward Lisowski, Komputerowy zapis dokumentacji konstrukcyjnej za pomocą programu wellCAM, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1998

Współczesne projektowanie maszyn i urządzeń realizuje się coraz częściej za pomocą systemów CAD. Każde nowe urządzenie posiada zarówno nowe elementy konstrukcyjne, jak i elementy modernizowane i doskonalone. Powstawanie nowego modelu maszyny wymaga zbierania danych o poprzednich, podobnych rozwiązaniach celem przeprowadzenia analizy, jak również posiadania i tworzenia własnej bazy danych, prowadzenia obliczeń itp. Stad obsługa dokumentacji technicznej jest procesem złożonym wymagającym ciągłych zmian od momentu opracowania koncepcji do produkcji seryjnej.

W niniejszym skrypcie przedstawiono jeden z nowszych systemów CAD, opracowanych przez firmę CCS wellCAM z Monachium. Opracowanie dydaktyczne skryptu oparto na wersji programu wellCAM 9.00. W chwili ukończenia skryptu ukazała się wersja 10.00, ważniejsze zmiany z wersji 10.00 zostały wprowadzone do pracy.

Skrypt przeznaczony jest jako pomoc dydaktyczna dla studentów do przedmiotów: dokumentacja konstrukcyjna oraz komputerowe wspomaganie projektowania na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Może on stanowić istotną pomoc dla innych użytkowników programu.

Komputerowa Analiza Obrazu

Leszek Wojnar, Mirosław Majorek, Komputerowa Analiza Obrazu, Fotobit Design, 1994.

Edward Lisowski, Janusz Pobędza, Komputerowy zapis dokumentacji konstrukcyjnej w systemie InterCAD Junior, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1993

Systemy służące do Komputerowego Wspomagania Projektowania CAD (Computer Aided Design) znajdują powszechne zastosowanie w zapisie konstrukcji maszyn. Na rynku znajduje się szereg systemów z grupy CAD, np: LOGOCAD, AUTOCAD, MEGACAD, ROBOCAD i inne, zróżnicowanych zarówno pod względem dostępnych w programie funkcji i możliwości, jak również wymagań sprzętowych i ceny. Programy te w większości są bardzo rozbudowane, wymagają stosowania specjalistycznego sprzętu, takiego jak: digitizery, dodatkowe monitory, specjalne karty graficzne. Dla celów dydaktycznych do nauki wykonywania dokumentacji konstrukcyjnej w systemie komputerowym wybrano program INTERCAD Junior, który daje dobre możliwości wykonywania rysunków technicznych z możliwością pracy na typowym stanowisku komputerowym.

W skrypcie przedstawiono podstawowe elementy tego programu, pozwalające na samodzielną naukę jego obsługi. Znajomość omawianego programu daje duże możliwości przygotowania dokumentacji technicznej w procesie projektowania maszyn. Praktycznie studenci pierwszego roku studiów od pierwszych zajęć rozpoczynają pracę z systemem INTERCAD Junior. Po czterech godzinach lekcyjnych przystępują do samodzielnego rysowania nabierając wprawy w korzystaniu z omawianego programu.